ગાંધીનગર ખાતે ની નગરીમાં

ગાંધીનગર ખાતે ની નગરીમાં એક ચતુર વાણીયો હતો અને ચુમ્માલીસ પાટીદાર હતા…….
– સત્યનારાયણ ની કથામાં ઉમેરાયેલો નવો અધ્યાય. 😂😜😅