અમુક કહેવત તો મૂળથી જ

અમુક કહેવત તો મૂળથી જ
ખોટી હોય છે
દા.ત.
ધાર્યુ તો ધણીનું જ થાય ????????????