ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਤੇਰੇ ਸੀ ਸੰਗ ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਓ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ

ਜੋ ਗਏ ਨੇ ਲੰਘ ਵੇ ਸੱਜਣਾ