હું મરી જાઉં તો દુખી ન થતા

હું મરી જાઉં તો દુખી ન થતા .. સીધા ઉપર આવતા રહેજો,

આપણે પીપળાના ઝાડ પાસે બેસીને બધાને બીવડાવીશું !!
😂😂😂😂😂😂